Euroopa Nõukogu ja SOS Lastekülad algatasid projekti “Laste õiguste tagamine – juhend asendushoolduse spetsialistidele“, mille eesmärk oli luua püsiv muutus asendushoolduse spetsialistide koolitamisel, tõstes nende teadlikkust ja oskusi kohaldada laste õiguste järgimist oma töös hoolduses elavate laste ja noortega.

Projekt viidi läbi ajavahemikus 1. jaanuar 2015 – 31. detsember 2016.

Projekti kaasrahastati Euroopa Komisjoni põhiõiguste ja kodakondsuse programmist ning selles osalesid SOS Lasteküla rahvusvaheline organisatsioon, Euroopa Nõukogu, Eurochild, SOS Lasteküla liikmesühingud ja nende riiklikud partnerid kaheksast Euroopa Liidu riigist: Bulgaariast, Horvaatiast, Eestist, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Lätist ja Rumeeniast.

Projekti koduleht (inglise keelne) on leitav SIIT.

Projekti koordinaator Eestis on Julia Kovalenko, SOS Lasteküla Eesti Ühingu laste õiguste nõunik (Julia.kovalenko@sos-lastekyla.ee).

Projekti tegevused

Projekti rakendamiseks toimusid riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil alljärgnevad tegevused:

1. Asendushoolduse spetsialistide koolitamise käsiraamatu väljatöötamine

Euroopa ekspertrühm, mis koosnes laste õiguste ja asendushoolduse spetsialistidest ning noortest, kellel on asendushooldusel elamise kogemus, koostas käsiraamatu, mis on mõeldud kasutamiseks riiklikele koolitajatele, kes omakorda hakkavad tegelema asendushoolduse spetsialistide väljaõpetamisega.

Käsiraamat “Laste õiguste elluviimine. Koolitusjuhend kutselistele hooldustöötajatele laste asendushoolduse alal” on saadaval eesti ja vene keeles (käsiraamatu saamiseks võtke ühendust Julia.kovalenko@sos-lastekyla.ee).

Inglise keelne käsiraamat on leitav SIIT.

Lühiülevaade asendushooldusest Eestis (inglise keeles)

Koolitusel kasutatud lisamaterjalid (eesti keeles): Tutvu oma õigustega. Asendushooldusel olevad lapsed ja noored ning  Laste õiguste tagamine. Juhend asendushoolduse valdkonna töötajatele.

2. Rahvusvahelise väljaõppe organiseerimine siseriiklikele koolitajatele

Koolitus korraldatati koostöös Euroopa Nõukoguga ning see andis 27-le siseriiklikule koolitajale ja projektikoordinaatorile vajalikud oskused ja teabe, et välja õpetada erineva ametialase, kultuurilise ja rahvusliku taustaga spetsialiste.

Rahvusvaheline ja mitmekesise kultuuritaustaga õpikeskkond on niihästi õpperuum kui ka kogemuste vahetamise koht osalejatele.

3. Siseriiklik ettevalmistus ja koolituste rakendamine

Projekti raames viidi läbi neli kahepäevast koolitust erinevates Eesti piirkondades: 29.02-01.03.2016 Remnikul (vene keeles), 14-15.04-2016 Viljandis, 02-03.05.2016 Haapsalus ja 26-27.05.2016 Valgamaal.

Kokku koolitati 103 spetsialisti (perekonnas hooldajad, asenduskodu töötajad, lastekaitsetöötajad ja sotsiaaltöötajad).

Koolituse ajakava ja käsitletavad teemad

Enne koolitust viisime läbi uuringu, mille põhjal fikseerisime teadmised enne koolitust ning sama ankeedi täitsid osalejad ka pärast koolitust. Sellega saime teada, kas nende teadmised ja oskused laste õiguse valdkonnast on paremaks läinud.

Kaks kuud pärast koolituse toimumist küsime osalejatelt ka personaalset tagasiside, kuidas uute teadmiste ja oskuste rakendamine igapäevaellu on läinud.

Korraldasime ka kaks fookusgruppi, et osalejad saaksid rääkida detailsemalt, kuidas uued teadmised ja oskused on muutnud nende tööelu ja asendushooldusel elevate laste elu. Tulemustega on võimalik tutvuda siin: Asendushooldusel olevate laste õiguste elluviimine. Koolitused spetsialistidele. Projekti tulemuste tutvustamine (PP)

4. Teadlikkuse tõstmine ja edendamine siseriiklikul ja Euroopa tasandil

Pärast riiklike koolituste toimumist aitavad asendushooldustöötajad ja koolitajad panustada riiklike ja Euroopa soovituste arendamisse asendushooldusetöötajate koolitamiseks, kuidas juhinduda oma töös laste õigustest. Tehakse jõupingutusi, et muuta projektis õpitu tuntuks nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, eelkõige suunatuna sidusrühmadele, kes vastutavad asendushoolduse spetsialistide alg- ja täiendõppe eest ning laste ja noorte asendushoolekande spetsialistide koolitusressursside leidmise, järelevalve ja hindamistöö eest.

Projektis osalenud riikide (sh Eesti) soovitused on kättesaadavad SIIN.

Loe ajakirjas Sotsiaaltöö ilmunud artiklit “Lapse õiguste elluviimine asendushoolduses – valdkonna spetsialistide koolitus” (autorid Kiira Gornischeff (MTÜ Lastekaitse Liit), Maria Žuravljova (Tartu Ülikooli Narva kolledž), Julia Kovalenko-Djagileva (SOS Lasteküla Eesti Ühing): Artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö

 Euroopa algatus asendushoolduse spetsialistide koolitamiseks

Laste õiguste tagamine

Üks teema, mis ikka ja jälle riiklikes ja rahvusvahelistes debattides laste hoolekandesektori reformimise käsitlemisel tõstatus, oli vajadus pöörata tähelepanu sellele, kuidas kujunevad ja arenevad elukutseliste hooldajate ja hooldatavate laste vahelised suhted.

Uuring, mille teostas SOS Lasteküla oma partneritega neljas riigis, tõi välja asendushoolduse spetsialistide olulise rolli hooldusel olevate laste kohanemisvõime, oskuste ja võimete arendamisel, et parandada nende elukvaliteeti hooldusesoleku kestel ja pärast seda.

Seetõttu algatasid Euroopa Nõukogu ja SOS Lastekülad selle tähtsa aspekti esiletoomiseks projekti “Laste õiguste tagamine – juhend asendushoolduse spetsialistidele”.

Juhendi eesmärk on aidata asendushoolduse spetsialistidel mõista vajadust järgida oma töös laste õiguseid. Juhend töötati välja rahvusriiklikul tasandil 2013. aastal toimunud nõupidamistel, mis hõlmas hoolekandespetsialistide ja asendushoolduses elanud noorte kogemusi.

Asendushoolduse spetsialistide suutlikkuse suurendamine

2016.aastal lõppenud projekt “Koolitus spetsialistidele, kes töötavad asendushoolduses elavate lastega” tugineb “Laste õiguste tagamise” juhendile ning on suunatud hoolduses elavate laste ja noorte õiguste tagamisele nii hooldusel elamise ajal kui ka iseseisva elu alustamisel. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb võimaldada 800 asendushooldustöötajale koolitus teemal, kuidas järgida laste õiguste põhist lähenemist oma töös.


concil
euro1

[1] SOS Children’s Villages International (2012) When care end – Lessons from peer research, http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/80a754d9-8832-4a16-9e7e-11ece55b23e0/PeerResearch-European-Report-WEB.pdf

Ava dokument pdf failina.