Tähtsamad lapse õigusi reguleerivad õigusaktid Eestis:

EV Põhiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/127042011002

EV Lastekaitse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011050

Perekonnaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011022

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011047

Alaealise mõjutusvahendite seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13335902

Riiklike peretoetuste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011011

EV Haridusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13335923

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919

Koolieelse lasteasutuste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006

Kutseõppeasutuste seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011009

Noorsootöö seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011009

Rahvusvahelised lapse õigusi puudutavad dokumendid:

ÜRO Laste Õiguste Konventsioon

Euroopa Liidu dokumendid:

Lissaboni leping

EL Põhiõiguste Harta

Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava

Asenduskodu teenuse puudutavad dokumendid:

Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele Rec(2005)5 hoolekandeasustustes kasvatavate laste õiguste kohta  ja selgitav aruanne (in English)

Kasulik

Asendushoolduse standardid Euroopas

ÜRO laste asendushoolduse juhised

Kui soovid toetada SOS lasteküalde lapsi, tule tee püsiannetus SIIN. Selgitusse lisa oma kontaktid, et saaksime Sind laste tegevusega kursis hoida.